Your browser does not support JavaScript!
分類清單
活動剪影
 
深耕計畫-動力小船駕訓班
 
[ 2018-08-01 ] 西灣種子學習活動
 
107年高雄區監理站交通安全宣導
 
 
 
 
[ 2017-06-14 ] 106.06.14-ROTC宣導
 
 
 
 
 
 
[ 2015-12-14 ] 海科院
 
[ 2015-12-12 ] 龍華國小
 
[ 2015-12-09 ] 忠孝國小反毒宣導
 
 
[ 2015-11-25 ] 社區宣導
 
[ 2015-11-25 ] 忠孝國小服務學習
 
[ 2015-11-25 ] 鼓山國小服務學習
 
[ 2015-11-11 ] 校慶 菸害防制宣導
 
 
 
[ 2015-03-25 ] 菸害及藥物濫用
 
[ 2014-12-01 ] 103.12.01-愛滋宣導